Zespół

W Pro-Lab każdy z poniższych działów ma swojego koordynatora i niezależny Zespół.


VR Diagnostyka
VR Szkolenia
VR Projekty B+R
VR Mobilna pracownia

VR Consulting
VR Psychoterapia
VR Cafe


Nasze zespoły są międzynarodowe, wykorzystują dobre praktyki i najlepsze osiągnięcia z zagranicy. Cechuje je interdyscyplinarność. W ich skład wchodzą statystycy, metodolodzy, inżynierzy, specjaliści z nauk społecznych i technicznych –  konstruktorzy, informatycy, programiści.
Jakkolwiek trzonem zespołu są: psycholodzy pracy, organizacji i specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi.

Przyświeca nam zasada, że tylko interdyscyplinarne rozwiązania systemowo rozwiązują problemy, osiągając przy tym najwyższy stopień doskonałości.

Włączyliśmy specjalistów z najlepszych ośrodków naukowych oraz z praktyki – znanych i uznanych fachowców w swoich branżach.
Dzięki nim powstają:
1. Narzędzia diagnostyczne badające potencjał pracowników i liderów 4.0.
2. Narzędzia i instrumenty HR 4.0.
3. Specjalistyczne szkolenia kompetencji przyszłości
4. Zaawansowane projekty B+R dedykowane czynnikowi ludzkiemu i technologii 4.0.
5. Wdrożenia technologiczne 4.0.
5. Programy psychoterapii leczenia uzależnień od nowych technologii
6. Inteligentne przestrzenie i miejsca dla pracy 4.0., nauki 4.0. i czasu wolnego 4.0.

Działem VR Mobilna Pracownia koordynuje dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, autorka 6 monografii, w tym 5 w języku angielskim na temat szeroko pojętej pracy zawodowej, w szczególności pracy 4.0. i zmian w organizacjach Przemysłu 4.0.; 10 tomów książkowych pod własną redakcją naukową, 5 numerów czasopism naukowych i ponad 120 artykułów naukowych w wysokopunktowanych czasopismach i pracach naukowych. Kierownik 21 projektów badawczo-wdrożeniowych, szkoleniowo-doradczych krajowych i miedzynarodowych. Od 1998 roku Dyrektor Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej, od 2019 Dyrektor Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych, Kierownik Laboratorium Badań Warunków Pracy Zawodów Przemysłowych, Kierownik studiów podyplomowych MBA. Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół problematyki postępu społeczno-technologicznego, Przemysłu 4.0. i pracy 4.0. Pracuje również nad zastosowaniem wyników badań do praktyki zarządzania zasobami ludzkimi oraz realizuje szereg projektów badawczych na rzecz przemysłu. Dodatkowym obszarem zainteresowań naukowych są badania interdyscyplinarne prowadzone w wymiarze regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. W ciągu ostatnich lat odbyła staże naukowe powyżej 3 miesięcy w Technicznym Uniwersytecie w Koszycach, w Uniwersytecie Porto w Portugalii, w Uniwersytecie Technicznym w Argentynie, związane z badaniami na temat czynnika ludzkiego w Przemyśle 4.0. w kontekście wysoko i słabo rozwiniętych przemysłowo krajów, a także krótsze do 1 miesiąca m.in. w Akademii Europejskiej w Niemczech. 

Działem VR Szkolenia koordynuje dr Magdalena Ślazyk-Sobol, adiunkt w Zakładzie Psychologii Zarządzania Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, psycholog, konsultant HR, coach. Kierownik Studium Podyplomowego: „Psychologia Zarządzania” oraz kierownik Pracowni HR działającej w Instytucie Psychologii UWr, certyfikowany trener Szkoły Trenerów Biznesu „Moderator”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO) oraz European Academy of Occupational Health Psychology. Studiowała zagadnienia psychologii na Uniwersytecie w Heidelbergu. Autorka wielu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Specjalizuje się w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych oraz menedżerskich, tworzeniu i rozwijaniu narzędzi rekrutacyjnych, szczególnie w zakresie metody Assessment/Development Center. Jako doświadczony konsultant realizowała liczne projekty w firmach motoryzacyjnych, produkcyjnych, finansowych oraz obszarze IT m.in.: Santander Consumer Bank, Volvo Polska Sp. z o.o., Lukas Bank S.A. (obecnie Credit Agricole Bank Polska S.A.), Getin Bank S.A., VULCAN S.A., EMPIRICA S.A., Gigaset Communications Polska Sp. z o.o., Kruk S.A., POCH S.A., AIDA POLAND, EL WAGO Poland, EY Polska, MCC POLAND, QIAGEN Polska, ELECTROLUX POLAND, DOBRE KADRY,STILEO POLAND, a także w sektorze publicznym.

Działem VR Diagnostyka koordynuje Maria Maśka, obecnie na stanowisku HR Generalisty wspiera dwie jednostki biznesowe w firmie Rockwell Automation, odpowiedzialna za implementację polityki personalnej. HRowiec z pasji, łączący teoretyczną wiedzę w zakresu ekonomii i psychologii z praktyką zdobytą w środowisku biznesowym. Doświadczona w prowadzeniu projektów z zakresu miękkiego HR zarówno w małych organizacjach jak i globalnych przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w pracy z międzynarodowymi, międzykulturowymi zespołami tworzącymi najnowsze technologie w ideologii Industry 4.0, gdzie niezbędne są nieszablonowe rozwiązania oraz indywidualne podejście. Interesuje ją w szczególności temat zmiany kulturowej związanej z postępującą automatyzacją pracy. Jej misją jest odkrywanie ludzkiego potencjału i łączenie go z możliwościami najnowszych technologii. Skoncentrowana na rozwijaniu zespołów jak i indywidualnych karier, sukcesywnie stara się wzmacniać wizerunek HRu jako istotnego partnera biznesu w strategicznym rozwoju. Wierzy, że to silna kultura organizacyjna leży u podstaw sprawnie funkcjonujących organizacji.

Działem Psychoterapii jest dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof UJ. Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej oraz Kierownik Zakładu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej. Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej CEM w zakresie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, przewodnicząca Komisji Ekspertów ds. uznawania Kwalifikacji w Kształceniu Podyplomowym Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Członek Zespołu Ministra Zdrowia ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Autorka ponad 140 prac dotyczących tematyki psychologii klinicznej i psychoterapii. Łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką kliniczną i psychoterapeutyczną. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół psychologii klinicznej, diagnozy i terapii zaburzeń.

Koordynatorem Działu VR Consulting jest dr hab. inż. Profesor Jarosław Brodny, prof. PŚ pracownik Instytutu Inżynierii Produkcji (obecnie Katedry Inżynierii Produkcji) na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Ślaskiej. W latach 2016-2019 Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju na tym wydziale, w latach 2017-2019 Dyrektor Instytutu Inżynierii Produkcji, od 1.10.2019 Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji oraz zastępc dyrektora Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej. Promuje i wdraża ideę Industry 4.0. Dotyczy to zarówno środowiska akademickiego jak i przedsiębiorstw. Od 2018 roku jest v-ce prezesem Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Jest to wspólna inicjatywa największej w Europie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej. Był także koordynatorem jednego z Priorytetowych Obszarów Badawczych Politechniki Śląskiej dotyczącego Automatyzacji i Industry 4.0, w konkursie na Uczelnię Badawczą, jaka obecnie jest Politechnika Śląska. Posiada bardzo obszerny i wartościowy dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny. Zainteresowania naukowe w ostatnim okresie zainteresowania te skupiają się na zagadnieniach związanych z Industry 4.0, Smart City, Circular Economy and Sustainable Economy i obejmują szeroko rozumianą cyfryzację gospodarki oraz badania systemów cyber-fizycznych. Bardzo szeroko współpracuje także z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Koordynatorem Działu Cafe jest dr inż. arch. Agnieszka Labus, doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Adiunkt naukowy w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prezes Zarządu Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), pierwszej w Polsce organizacji zajmującej się innowacyjnym podejściem do projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Jako pierwsza w Polsce podjęła dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miast europejskich w XXI wieku jako miejsca przyjaznego ludziom. Koordynowała i współrealizowała wiele projektów m.in. opracowanie programu wdrożenia i zasiedlenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi na zlecenie Urzędu Miasta w Łodzi, czy opracowania zagadnień społeczno-przestrzennych masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej we współpracy z BBGK Architekci. Absolwentka największego rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce TOP 500 Innovators. Odbyła liczne zagraniczne staże naukowe i szkoleniowe na najlepszych światowych uniwersytetach: Uniwersytecie Berkeley w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytecie Westminster w Wielkiej Brytanii, Uniwersytecie w Edynburgu i  na Uniwersytecie w Madrycie w Hiszpanii. Aktywnie uczestniczy także w konferencjach i seminariach, prowadzi wykłady i warsztaty dla beneficjentów ośrodków lokalnych i regionalnych w: Polsce, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Serbii, Estonii oraz Australii. Ceniona i nagradzana ekspertka. Za swój dorobek została nagrodzona przez liczne gremia, m.in. laureatka Nagrody Naukowej Polityki (2014), laureatka programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2015), laureatka stypendium dla wybitnych młodych naukowców (2013-2016), laureatka Nagrody „O” 2018 przyznawanej przez Polski Portal Kultury O.pl.

Koordynatorem Działu Projekty B+R jest dr Anita Pollak, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Ślaskiego, posiada I specjalizację z psychologii klinicznej, jest terapeutą behawioralnym, specjalizuje się w analizie zachowania, w szczególności interakcji człowieka i robota, radzenia sobie ze stresem, konsekwencji posiadania i podlegania władzy oraz stosowanych przez menedżerów taktyk wpływu. Prowadzi zajęcia z zakresu efektywnego kierowania i przywództwa oraz budowania zespołów, a także wykłady na temat konfliktów dla słuchaczy studiów podyplomowych. Jako praktyk, we własnym przedsiębiorstwie (www.apagroup.pl), zajmuje się przygotowaniem i wdrażaniem zmian w organizacji. Jest autorką i współautorką wielu publikacji oraz raportów w krajowych oraz zagranicznych czasopismach. W prowadzonych badaniach analizuje dane z tradycyjnych testów i kwestionariuszy psychologicznych z danymi z pomiarami czujników i urządzeń do monitorowania stanu psychofizjologicznego.

W naszym zespole są również:

dr David E. Kalisz, Associate Professor oraz Kierownik Departamentu Zarządzania i Strategii w Paris School of Business (Paryż, Francja). Autor licznych publikacji w dziedzinie nowych mediów, strategii konkurencji oraz innowacji wartości. Autor książki pt. „Strategie konkurencji. Rynek telewizyjny w Polsce”, członek Centrum Badań nad Przyszłością. Specjalizuje się w obszarze innowacji, strategii i zarządzania w nowej gospodarce. Naukowo inspiruje się wpływem najnowszych technologii na funkcjonowanie przedsiębiorstw, co prezentuje w swoim najnowszym cyklu wykładów – Przemysł 4.0 oraz Internet Rzeczy. Jego eksploracje naukowe koncertują się na foresighcie strategicznym i badaniach nad przyszłością (future studies). 

Mateusz Panek, szef logistyki w galerii Singulart, światowego lidera w sprzedaży współczesnej sztuki online. Ekspert z zakresu projektów logistycznych, optymalizacji kosztów, wdrażania standardów S&OP oraz budowania organizacji międzynarodowych. Swoje motto “think outside the box” doskonale wykorzystuje w mapowaniu i tworzeniu procesów, z pasji łączy projekty logistyczne z rozwojem kompetencji zasobów ludzkich. Początki swojej kariery rozpoczynał w METRO Group, gdzie pod okiem najlepszych menedżerów sieci Makro Cash&Carry i Real w Polsce zdobył swoje pierwsze kluczowe doświadczenia z zakresu handlu, obsługi klienta, szeroko pojętego zarządzania łańcuchem dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem planowania sprzedaży i operacji. Swoją wiedzę i umiejętności rozwijał w Grupie PWN, a dzięki pracy dla dynamicznie rozwijającego się obszaru e-commerce – zdobywał swoje pierwsze doświadczenia z zakresu tworzenia nowoczesnej logistyki e-commerce i rozpoznawania trendów z nią związanych

Iwona Flanczewska-Rogalska, dziennikarka telewizyjna z ponad 20-letnim stażem w TVP, w której między innymi kierowała jednym z największych zespołów realizujących  program informacyjny w ośrodkach regionalnych. Uczestniczka międzynarodowych staży dziennikarskich w Holandii i Szwecji. Od dwóch lat szefowa Biura Promocji Politechniki Śląskiej oraz z-ca dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych. Jako wykładowca akademicki obecnie związana jest z Uniwersytetem Śląskim, w przeszłości z  Wyższą Szkołą Biznesu, GWSH i Politechniką Śląską. Trener z zakresu wystąpień publicznych i współpracy z mediami. Konferansjer i moderator wielu kongresów, konferencji, gal i uroczystości biznesowych. Od 2016 r. redaktor naczelna telewizji internetowej Politechniki Śląskiej oraz członek Rady Programowej ogólnopolskiej naukowej telewizji internetowej Pionier TV i Rady Programowej Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

Adam Wawoczny, mgr pedagog, animator i menadżer kultury, psychoterapeuta (w procesie ciągłego doszkalania), konsultant gminny w zakresie leczenia odwykowego i organizator terapii uzależnień (od 1996), założyciel i prowadzący placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (od 2002), właściciel Gabinetu Psychoterapii, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Polskiego Instytutu Psychodramy, członek Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, dyrektor Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (od 2009), koordynator Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020, ekspert strategicznej oceny projektów, prezes Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej (od 2019), członek Śląskiego Forum Ekspertów (ciało doradcze Zarządu Województwa Śląskiego), członek Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020 (od 2014), członek Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (od 2019), przewodniczący Forum Subregionów Województwa Śląskiego (od 2020), prezes Zarządu Stowarzyszenia Sumina na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska (od 2005), autor, współautor i koordynator licznych projektów: strategicznych, inwestycyjnych w tym OZE, turystycznych, z zakresu wspierania inicjatyw społecznych, wyrównywania szans i pokonywania barier, edukacyjnych i szkoleniowych, strategii marki i produktu, wspierania innowacji, a także analiz i wdrażania rekomendacji. Pomysłodawca i realizator i koordynator licznych akcji charytatywnych na terenie Śląska. W imieniu zarządzanych przez niego organizacji trzykrotnie odbierał Złotą Odznakę za zasługi dla województwa śląskiego.

Małgorzata Balcerkowska, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, z ukończonym całościowym szkoleniem z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w procesie uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego Intra w Warszawie, certyfikowany psycholog Racjonalnej Terapii Zachowań. Jej głównym obszarem pracy terapeutycznej są uzależnienia behawioralne, w tym związane z nowymi technologiami.

dr Justyna Trepka – Starosta, doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii, z 30-letnim stażem pracy w obszarze psychologii klinicznej i sądowej, biegły sądowy psycholog, logopeda. Pracuje jako praktyk w obszarze psychologii klinicznej oraz sądowej, specjalizując się w tematyce zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania związanych m.in. z sytuacją doświadczanego kryzysu. Szczególnym obszarem jej pracy jest pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od lat zaangażowana w pomoc rodzinom adopcyjnym. Współpracuje z instytucjami pomocy psychologicznej jak: Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania w Gliwicach, Centrum Diagnozy i Terapii Ventura w Chorzowie. Realizatorka programów pomocowych z zakresu psychologii finansowanych przez UE. Autorka i współautorka licznych publikacji  m.in.  standardów opiniowania psychologiczno – sądowego w sprawach o adopcję. Członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykładowca na kierunku psychologia w uczelniach: UŚL, GWSH, USWPS. 

Iwona Kitala, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (KBPN). Wykładowca akademicki AJD im. Długosza i WSHE w Łodzi. Kilkanaście lat przepracowała na Oddziale Stacjonarnym i Dziennym jako terapeuta specjalizujący się w uzależnianiach, posiada uprawnienia do pracy jako: interwent Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, trener zarządzania kryzysem, coach, doradca zawodowy. Posiada certyfikat Akademii ADR (nr ENMA-SMUG 0002/2006-2011) potwierdzający kwalifikacje do pracy w charakterze Mediatora (sprawy karne, nieletnich, rodzinne, cywilne), szefem Zespołu Trenerów Krajowego Centrum Mediacji, superwizor i wiceprezes Polskiego Instytutu Mediacji, główną specjalnością są: uzależnienia behawioralne.

Scroll Up