Realizowane projekty

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do składnia ofert w ramach usług konsultacji z zakresu grafiki:

Zaproszenie do składnia ofert w ramach usług konsultacji programistycznych:

Zaproszenie do składnia ofert w ramach usług konsultacji z zakresu specyfiki potrzeb osób z niepełnoprawnościami 

Katowice, 6.12.2021

Zaproszenie do składania ofert/Zapytanie ofertowe nr 4b/RsL/2021

W związku z realizacją projektu E-ZAWODY – Opracowanie rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem VR pozwalających osobom z niepełnosprawnościami na podniesienie kompetencji zawodowych poprzez realizację prac w przestrzeni wirtualnej”, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej. 

 1. Zamawiający:

Pro-Lab sp. j. 

40-142 Katowice, ul. Modelarska 10  

Tel.: +48 512 82 32 32

e-mail: biuro@pro-lab.edu.pl

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług konsultacji z zakresu specyfiki potrzeb osób z niepełnoprawnościami w ramach projektu pt: „E-ZAWODY – Opracowanie rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem VR pozwalających osobom z niepełnosprawnościami na podniesienie kompetencji zawodowych poprzez realizację prac w przestrzeni wirtualnej”, realizowanego w ramach konkursu “Rzeczy są dla ludzi” realizowany jest projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr 0056/2020 w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus”
 3. Celem głównym projektu jest umożliwienie i wprowadzenie nowoczesnych narzędzi w zakresie określenia poziomu przygotowania i predyspozycji osoby niepełnosprawnej do poszerzenia swoich kompetencji poprzez ukierunkowanie na nowy zawód z wykorzystaniem narzędzi VR.
 4. Podejmowane działania w ramach projektu to w szczególności:
 5. Przeprowadzenie badań w zakresie określenia stopnia przygotowania do wykonywania konkretnego e-zawodu
 6. Opracowanie serii treningów z wykorzystaniem ćwiczenia kompetencji miękkich:
 7. Komunikacja interpersonalna
 8. Autoprezentacja
 9. Wystąpienia publiczne
 10. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 11. Umiejętności asertywne
 12. Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji
 13. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów
 14. Umiejętności lidersko-menedżerskie
 15. Opracowanie 8 scenariuszy dla e-zawodów składających się z:
 16. Doświadczenia dnia wraz z opisem sekwencji zadań
 17. Treningu danego zawodu na zasadzie tzw. wybranych koszyków zadań, jak należy wykonywać dany zawód. 
 18. Założenia przyjęte we wniosku o dofinasowanie do wyboru e-zawodów są następujące:

E-handlowiec

Handel przenosi się do Internetu, co spotęgowała trwająca sytuacja pandemiczna. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba sklepów internetowych wzrosła o blisko 40%. Badania firm analitycznych i doradczych wskazują także na utrzymujący się trend zwiększania aktywności użytkowników stron social media i w ogóle bytności w sieci. Średni czas pozostawania Polaków w Internecie to ok. 2,4 godziny w 2018r. i 6 godzin i 26 minut! Dziennie w 2020r. – Raport od We are social i Hootsuite – https://jakubbiel.pl/polski-internet-najciekawsze-statystyki/. Przyspieszony przez Covid- 19 trend przeniesieni sprzedaży do sieci, miał przełożenie nie tylko na wzrost liczy sklepów, ale wzrost usług sprzedaży z wykorzystaniem e-handlowców. Jednocześnie, jak wynika z raportu firmy doradczej, wiele firm wciąż ma problem ze skutecznym reagowaniem na zmiany, których oczekują klienci. Mowa o dostosowaniu sprzedaży do cyfrowego świata. Właśnie dlatego jednym z popularnych e-zawodów jest internetowy handlowiec. https://www.umcs.pl/pl/kariera,13188,praca-online-oto-popularne-e-zawody,66099.chtm

Internetowy doradca turystyczny

Ten zawód właściwie od początku swego istnienia miał charakter on Line. W tym zawodzie szczególnie istotne są kompetencje miękkie, oczywiście w połączeniu z wiedzą nt. warunków podróży, bezpieczeństwa wyjazdów, specyfiki kierunku urlopu czy wreszcie samych standardów proponowanych hoteli i ośrodków wypoczynkowych. Doradca turystyczny powinien spośród kompetencji miękkich posiadać/wykształcić umiejętność właściwego doboru oferty do potrzeb klienta.

E-dietetyk

Truizmem wydaje się także przekonywanie, że konsultacje medyczne, czy np. dietetyczne wybieramy online. Podobnie jak w przypadku e-doradcy turystycznego także i tutaj kompetencje miękkie muszą być podparte solidną wiedzą specjalistyczną – dietetyka. W przypadku e- dietetyka szczególnego znaczenia nabiera solidne przygotowanie merytoryczne do zawodu, gdyż jest to profesja z grupy nauk medycznych i nieprawidłowo dobrana dieta może wywołać niepożądane skutki lub wręcz negatywnie odbić się na zdrowiu pacjenta. Ilość osób z nadwagą ciągle jest wysoka, pomimo szeroko promowanego trendu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Szczególnie niebezpieczny jest utrzymujący się trend otyłości wśród dzieci i młodzieży, który może się pogłębić poprzez tzw. naukę zdalną.

Specjalista social media

To e-zawód, który pojawił się wraz z rozwojem mediów społecznościowych. Specjalista social mediów jest rodzajem pracy związanej z reklamą i promocją. Jego zadaniem jest stworzenie pożądanego przez zleceniodawcę wizerunku marki w mediach społecznościowych w sposób autentyczny i nie nachalny. To zdecydowanie praca dla tych którzy sami są użytkownikami i miłośnikami social mediów.

Pozycjoner stron internetowych

Specjaliści SEM i SEO, tworzą jak najlepiej widoczne strony w wyszukiwarkach. Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW, pozycjonowane dla firm: globalne, lokalne, long tail, Google Maps, kampanie Linki, artykuły specjalistyczne, teksty SEO, konsultacje, content marketing Audyty i analiza: SEO, UX, CRO. Klasyczny przykład pracy online.

Grafik komputerowy

Dobrze płatna, wysokospecjalistyczna profesja, wymagająca gruntownego przygotowania merytorycznego i twórczego podejścia do zagadnień, tryb pracy online.

Media Worker

Ten rodzaj e-zawodu wywodzi się z grupy zawodów związanych z marketingiem, reklamą, piar-em i zacięciem dziennikarsko-mediowym. Na pewno wymaga umiejętności komunikacyjnych na poziomie przekazu internetowego (artykuł, opracowanie, analiza, quiz, itp.) Media workerzy czasem pracują dla jednej redakcji, a czasem współpracują z kilkoma. Praca zadaniowa, ale wymagająca znajomości kompetencji miękkich, jakże przydatnych podczas formułowania przekazu do odbiorcy.

E-PRowiec

Obecnie tradycyjne konferencje, spotkania zastępowane są on-line’owymi, co jeszcze bardziej spontęgowała sytuacja pandemii. E-PRowiec jest jednym z e-zawodów, którzy tworzą wirtualny byt przedsiębiorstw. Propozycje innych e-zawodów, do uzupełnienia po zakończeniu projektu: np. Księgowy, który do niedawna kojarzył się z papierową dokumentacją, dzisiaj dzięki rozwojowi elektronicznego obiegu dokumentów na poziomie urząd-obywatel, także przeniósł się do sieci.

 • Rozwiązanie pozwoli na wirtualne doświadczenie pracy w różnych branżach. Symulacje objęte scenariuszami będą dostosowana do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Do wyboru będą kluczowe zawody zidentyfikowane w trakcie badań możliwe do przeniesienia do VR (lista będzie się sukcesywnie zwiększać wraz z działaniem platformy). 
 • Pojedynczy scenariusz e- zawodu będzie się składał z m.in.:
 • materiału edukacyjnego o specyfice danego zawodu,
 • testów badających predyspozycje i zgodność zainteresowań kandydata do pracy w danym zawodzie, uwzględniających cechy osobowości i temperamentu, wiedzy, umiejętności i kompetencji
 • szkolenia dotyczącego kompetencji miękkich, kluczowych w danym zawodzie 
 • Zestaw narzędzi do monitorowania postępu ćwiczeń
 • personalizacja doboru treści z uwzględnieniem typu niepełnosprawności 
 • Finalnie powstanie platforma edukacyjna jako wirtualny system symulujący doświadczenia zawodowe.
 • Scenariusze uwzględniać będą wymagania formalne i nieformalne zawodu
 • Miejsce realizacji zamówienia: usługi mogą być prowadzone na terenie całego kraju w ramach infrastruktury zapewnianej przez Wykonawcę lub/i ograniczone do województwa śląskiego, powiatu Gliwice i Katowice w siedzibie konsorcjum projektu (VRTechnology sp. z o. o., z siedzibą Gliwice i Pro-Lab sp. j. z siedzibą w Katowicach) oraz w trybie pracy zdalnej indywidualnie i/lub zespołowo.
 • Termin realizacji zamówienia: od grudnia 2021 do maja/czerwieca 2022, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Zamawiającego. Prace podzielone są na 2 zadania (zgodnie z opisem: zadanie 2 i zadanie 6). Każde zadanie trwa maksymalnie 6 miesięcy, z czego prace – konsultacje z zakresu specyfiki potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie mogą przekroczyć 6 miesięcy.
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 • Konsultacje z zakresu specyfiki potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach zadania nr 2 i zadania nr 6, zgodnie z poniższymi szczegółami:
 • Zadanie 2 – prace rozwojowe: Opracowanie merytoryczne pakietów szkoleniowych wybranych e-zawodów

Efektem końcowym zadania ma być pakiet szkoleń e-zawodów VR dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi wykorzystujących nowe technologie VR. Opracowanie zawartości merytorycznych 8 scenariuszy e-zawodów będzie uwzględniać zarówno wymagania formalne zawodu, kwalifikacje zawodowe twardych, jak i kompetencje miękkich. Dojdzie do kreatywnego opracowania know how z wykorzystaniem VR/AR i interaktywnych filmów i animacji. Wobec powyższego wymagane jest przeprowadzenie poniższych badań (badań ilościowych (ankietowych oraz jakościowych (kwestionariuszowych) niezbędnych do dostarczenia know how do merytorycznej zawartości 8 scenariuszy e-zawodów z uwzględnieniem specyfiki osób z niepełnosprawnościami).

1. Badania ilościowe (ankietowe):

a) przeprowadzane na próbie n= 30 osób z niepełnosprawnościami dla każdego z 8 e-zawodów opisanych powyżej, czyli sumarycznie 240 badań ankietowych.

2. Badania jakościowe (wywiady ustrukturalizowane):

a) przeprowadzane na próbie n=210 wywiadów pogłębionych ustrukturalizowanych w celu ustalenia zawartości, zgodnie z metodologią badań jakościowych (75 wywiadów wśród osób z niepełnosprawnościami wrodzonymi, 75 wywiadów z osobami z niepełnosprawnościami nabytymi, 60 wywiadów przeprowadzonych wśród grupy kontrolnej bez niepełnosprawności).

Produkty: Na podstawie w/w wyników badań powstanie osiem scenariuszy zawodów: E-handlowiec, Internetowy doradca turystyczny, E-dietetyk, Specjalista social-media, Pozycjoner stron internetowych, Media Worker, E-PRowiec, wraz z pakietem niezbędnych kompetencji miękkich dla każdego z nich. Ponadto w zadaniu zostaną opracowane także artykuły naukowe.

Kamienie milowe:

 1. Rekomendacje z przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych całego zadania niezbędne do są powstania pakietu szkoleniowego e-zawodów i platformy wraz z zestawem aplikacji.
 2. 8 scenariuszy e-zawodów -każdy scenariusz zawierający minimum 50 akcji do wykonania przez użytkownika. Dla każdego scenariusza określone minimum 3 warianty oraz sposób punktacji pozytywnej (za wykonanie poprawnie aktywności) oraz negatywnej (za aktywności negatywne, typu uszkodzenie przedmiotu itp). Scenariusze e-zawodów do wprowadzenia do platformy.
 3. Jedna struktura rekomendacji uwzględniająca specyfikę kolejnych podzadań projektowych w podziale na 2 analizy (240 ankiet, 210 wywiadów).
 • Zadanie 6 – prace rozwojowe – Testowanie i korekta ostatecznych wersji

Proces testowania zestawów szkoleniowych e-zawodów i platformy wraz z aplikacjami obejmować będzie:

1. Przygotowanie i analiza dokumentacji systemów platformy wraz z zestawem aplikacji testujących, pod kątem przeprowadzenia szkoleń

2. Przygotowanie zestawu szkoleń w oparciu o wiedzę specjalistów merytorycznych w dziedzinie:

– nauk społecznych (psychologii, socjologii, nauk o zarządzaniu i jakości),

– technologii informatycznych.

3. Testowanie platformy i aplikacji pod kątem przyjazności dla użytkowania, ergonomii, w zakresie prostoty obsługi interfejsu dla użytkownika.

4. Przekazanie szkoleń wraz z dokumentacją do grupy testującej.

5. Przygotowanie wstępnego szkolenia z obsługi systemu aplikacji dla grupy testującej wraz z instruktażem merytorycznym: procedurą przeprowadzania szkoleń e-zawodów 6. Przeprowadzenie testów wydajnościowych, jakościowych oraz testów bezpieczeństwa aplikacji platformy internetowej.

7. Uzyskanie wytycznych do korekty technologicznej i merytorycznej.

8. Rekomendacje do korekty pakietu diagnostycznego

W celu korekty, przetestowania, usunięcia błędów merytorycznych i technologicznych w opracowanych scenariuszach zostaną przeprowadzone badania taką samą metodą jak w Zadaniu 2. Ich celem będzie pozyskanie zaleceń i rekomendacji sformułowanych przez osoby badane, co pozwoli uzyskać materiał do korekty.

1. Badania ilościowe (ankietowe):

a) przeprowadzone będą na n=240 osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w celu walidacji pakietów szkoleniowych (zgodnie z metodologią badań społecznych: obliczanie statystyk dla przyrostu kompetencji, efektywności merytorycznej – rekomendacji do korekty pakietu szkoleniowego zarówno pod względem merytorycznym, jak i technologicznym.

2. Badania jakościowe (wywiady):

a) 240 wywiadów pogłębionych ustrukturalizowanych w celu ustalenia zawartości, zgodnie z metodologią badań jakościowych dla n=30 z każdego e-zawodu

Kamienie milowe: 

 1. Otrzymanie wyników testów. Uzyskanie wyników badań merytorycznych i technologicznych od grupy testujących (240 ankiet, 240 wywiadów).
 2. Sprawdzenie scenariuszy e-zawodów wprowadzanych do platformy. 8 przetestowanych i poprawionych scenariuszy e-zawodów. Każdy scenariusz zawierający minimum 100 aktywności. Scenariusze zweryfikowane na grupie testowej min. 50 użytkowników i ocenione w skali od 0 do 10 jako 8 lub więcej.
 • Na każdym etapie prowadzonych prac rozwojowych będą włączani konsultanci dysponujący wiedzą z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych, weryfikujący założenia i metody, kontrolujący proces badań i formułujący rekomendacje.
 • W ramach obowiązków konsultantów będzie również stała promocja rozwiązań, produktów i rezultatów projektu wśród osób z niepełnosprawnościami oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnościami oraz świadczącymi pomoc na ich rzecz i upowszechnianie powstałych w ramach projektu rozwiązań, w tym na platformach organizacji NGO wspierających osoby z niepełnosprawnościami.
 1. Nazwa i kod CPV:  

79419000-4 Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

85312320-8 Usługi doradztwa

71600000-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

III. Wymagania odnośnie wykonawcy: wykształcenie i doświadczenie:

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszelkie podmioty uprawnione do występowania w obrocie prawnym, w tym osoby fizyczne dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z podaniem imion i nazwisk tych osób. Złożenie oferty jest uważane za akceptację warunków zapytania.

Zamawiający wymaga zapewnienia osoby spełniającego następujące warunki łącznie personelu: 

a/ Wykonawca posiada doświadczenie w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w szczególności opracowywania i/lub testowania rozwiązań wspomagających osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi

lub/i

b/ Wykonawca posiada doświadczenie w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami psychicznymi w szczególności opracowywania i/lub testowania rozwiązań wspomagających osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi

lub/i

c/ Wykonawca posiada doświadczenie w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w szczególności opracowywania i/lub testowania rozwiązań wspomagających osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi

lub/i

d/ Wykonawca posiada doświadczenie w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie instytucjonalnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej oraz doświadczenie w realizacji programów reintegracji społeczno-zawodowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w celach włączenia ich na rynek pracy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawcę dokumentów, według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

VI. Kryteria oceny: 100% cena

Prosimy o wskazanie w formularzu oferty kwoty miesięcznego wynagrodzenia za wykonanie prac badawczych w zadaniu 2 i zadaniu 6. Wynagrodzenie powinno być podane w wartościach brutto i obejmować wszelkie koszty oferenta, w tym koszt dojazdu i wszelkie obciążenia podatkowe. Przyjęto, że każda z zaangażowanych osób (na podstawie umowy zlecenie lub umowy o pracę) będzie pracować średnio/około 80 godzin w miesiącu.

Okres związania umową zlecenie lub umową o pracę to około 6 miesięcy trwania projektu.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać do 13.12.2021 r. do godz. 16:00

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres email: 
biuro@pro-lab.edu.pl (podpisane i skompresowane pliki PDF) lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego lub dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego ul. Modelarska 10 w Katowicach.

Osoba do kontaktu: Wojciech Biegun pod nr tel. 48 512 82 32 32 w godz. od 8:00 do 10:00.

Z poważaniem

Wojciech Biegun

Zaproszenie do składania ofert/Zapytanie cenowe

W związku z realizacją projektu E-ZAWODY – Opracowanie rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem VR pozwalających osobom z niepełnosprawnościami na podniesienie kompetencji zawodowych poprzez realizację prac w przestrzeni wirtualnej”, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej. 

 1. Zamawiający:

Pro-Lab sp. j. 

40-142 Katowice, ul. Modelarska 10  

Tel.: +48 512 82 32 32

e-mail: biuro@pro-lab.edu.pl

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja założeń projektu pt: „E-ZAWODY – Opracowanie rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem VR pozwalających osobom z niepełnosprawnościami na podniesienie kompetencji zawodowych poprzez realizację prac w przestrzeni wirtualnej”, realizowanego w ramach konkursu “Rzeczy są dla ludzi” realizowany jest projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr 0056/2020 
 3. Celem głównym projektu jest umożliwienie i wprowadzenie nowoczesnych narzędzi w zakresie poziomu przygotowania i predyspozycji osoby niepełnosprawnej do poszerzenia swoich kompetencji poprzez ukierunkowanie na nowy zawód z wykorzystaniem narzędzi VR.
 4. Podejmowane działania w ramach projektu to w szczególności:
 5. Przeprowadzenie badań w zakresie stopnia przygotowania do wykonywania konkretnego e-zawodu
 6. Opracowanie serii treningów z wykorzystaniem ćwiczenia kompetencji miękkich:
 7. Komunikacja interpersonalna
 8. Autoprezentacja
 9. Wystąpienia publiczne
 10. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 11. Umiejętności asertywne
 12. Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji
 13. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów
 14. Umiejętności lidersko-menedżerskie
 15. Opracowanie 8 scenariuszy dla e-zawodów składających się z:
 16. Doświadczenia dnia wraz z opisem sekwencji zadań
 17. Treningu danego zawodu na zasadzie tzw. wybranych koszyków zadań, jak należy wykonywać dany zawód. 
 18. Założenia przyjęte we wniosku o dofinasowanie do wyboru e-zawodów są następujące:

E-handlowiec

Handel przenosi się do Internetu, co spotęgowała trwająca sytuacja pandemiczna. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba sklepów internetowych wzrosła o blisko 40%. Badania firm analitycznych i doradczych wskazują także na utrzymujący się trend zwiększania aktywności użytkowników stron social media i w ogóle bytności w sieci. Średni czas pozostawania Polaków w Internecie to ok. 2,4 godziny w 2018r. i 6 godzin i 26 minut! Dziennie w 2020r. – Raport od We are social i Hootsuite – https://jakubbiel.pl/polski-internet-najciekawsze-statystyki/. Przyspieszony przez Covid- 19 trend przeniesieni sprzedaży do sieci, miał przełożenie nie tylko na wzrost liczy sklepów, ale wzrost usług sprzedaży z wykorzystaniem e-handlowców. Jednocześnie, jak wynika z raportu firmy doradczej, wiele firm wciąż ma problem ze skutecznym reagowaniem na zmiany, których oczekują klienci. Mowa o dostosowaniu sprzedaży do cyfrowego świata. Właśnie dlatego jednym z popularnych e-zawodów jest internetowy handlowiec. https://www.umcs.pl/pl/kariera,13188,praca-online-oto-popularne-e-zawody,66099.chtm

Internetowy doradca turystyczny

Ten zawód właściwie od początku swego istnienia miał charakter on Line. W tym zawodzie szczególnie istotne są kompetencje miękkie, oczywiście w połączeniu z wiedzą nt. warunków podróży, bezpieczeństwa wyjazdów, specyfiki kierunku urlopu czy wreszcie samych standardów proponowanych hoteli i ośrodków wypoczynkowych. Doradca turystyczny powinien spośród kompetencji miękkich posiadać/wykształcić umiejętność właściwego doboru oferty do potrzeb klienta.

E-dietetyk

Truizmem wydaje się także przekonywanie, że konsultacje medyczne, czy np. dietetyczne wybieramy online. Podobnie jak w przypadku e-doradcy turystycznego także i tutaj kompetencje miękkie muszą być podparte solidną wiedzą specjalistyczną – dietetyka. W przypadku e- dietetyka szczególnego znaczenia nabiera solidne przygotowanie merytoryczne do zawodu, gdyż jest to profesja z grupy nauk medycznych i nieprawidłowo dobrana dieta może wywołać niepożądane skutki lub wręcz negatywnie odbić się na zdrowiu pacjenta. Ilość osób z nadwagą ciągle jest wysoka, pomimo szeroko promowanego trendu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Szczególnie niebezpieczny jest utrzymujący się trend otyłości wśród dzieci i młodzieży, który może się pogłębić poprzez tzw. naukę zdalną.

Specjalista social media

To e-zawód, który pojawił się wraz z rozwojem mediów społecznościowych. Specjalista social mediów jest rodzajem pracy związanej z reklamą i promocją. Jego zadaniem jest stworzenie pożądanego przez zleceniodawcę wizerunku marki w mediach społecznościowych w sposób autentyczny i nie nachalny. To zdecydowanie praca dla tych którzy sami są użytkownikami i miłośnikami social mediów.

Pozycjoner stron internetowych

Specjaliści SEM i SEO, tworzą jak najlepiej widoczne strony w wyszukiwarkach. Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW, pozycjonowane dla firm: globalne, lokalne, long tail, Google Maps, kampanie Linki, artykuły specjalistyczne, teksty SEO, konsultacje, content marketing Audyty i analiza: SEO, UX, CRO. Klasyczny przykład pracy online.

Grafik komputerowy

Dobrze płatna, wysokospecjalistyczna profesja, wymagająca gruntownego przygotowania merytorycznego i twórczego podejścia do zagadnień, tryb pracy online.

Media Worker

Ten rodzaj e-zawodu wywodzi się z grupy zawodów związanych z marketingiem, reklamą, piar-em i zacięciem dziennikarsko-mediowym. Na pewno wymaga umiejętności komunikacyjnych na poziomie przekazu internetowego (artykuł, opracowanie, analiza, quiz, itp.) Media workerzy czasem pracują dla jednej redakcji, a czasem współpracują z kilkoma. Praca zadaniowa, ale wymagająca znajomości kompetencji miękkich, jakże przydatnych podczas formułowania przekazu do odbiorcy.

E-PRowiec

Obecnie tradycyjne konferencje, spotkania zastępowane są on-line’owymi, co jeszcze bardziej spontęgowała sytuacja pandemii. E-PRowiec jest jednym z e-zawodów, którzy tworzą wirtualny byt przedsiębiorstw. Propozycje innych e-zawodów, do uzupełnienia po zakończeniu projektu: np. Księgowy, który do niedawna kojarzył się z papierową dokumentacją, dzisiaj dzięki rozwojowi elektronicznego obiegu dokumentów na poziomie urząd-obywatel, także przeniósł się do sieci.

 • Rozwiązanie pozwoli na wirtualne doświadczenie pracy w różnych branżach. Symulacje objęte scenariuszami będą dostosowana do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Do wyboru będą kluczowe zawody zidentyfikowane w trakcie badań możliwe do przeniesienia do VR (lista będzie się sukcesywnie zwiększać wraz z działaniem platformy). 
 • Pojedynczy scenariusz e- zawodu będzie się składał z m.in.:
 • materiału edukacyjnego o specyfice danego zawodu,
 • testów badających predyspozycje i zgodność zainteresowań kandydata do pracy w danym zawodzie, uwzględniające cechy osobowości i temperamentu, wiedzy, umiejętności i kompetencji
 • szkolenia dotyczącego kompetencji miękkich, kluczowych w danym zawodzie 
 • Zestaw narzędzi do monitorowania postępu ćwiczeń
 • personalizacja doboru treści z uwzględnieniem typu niepełnosprawności 
 • Finalnie powstanie platforma edukacyjna jako wirtualny system symulujący doświadczenia zawodowe.
 • Scenariusze uwzględniać będą wymagania formalne i nieformalne zawodu
 • Miejsce realizacji zamówienia: województwo śląskie, powiat Gliwice i Katowice w siedzibie konsorcjum projektu (VRTechnology sp. z o. o., z siedzibą Gliwice i Pro-Lab sp. j. z siedzibą w Katowicach) oraz praca zdalna na zasadach on-line z wykorzystaniem platformy zoom.
 • Termin realizacji zamówienia: od lipca 2021 do październik 2022, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Zamawiającego w formie indywidualnych i grupowych spotkań oraz terminów wynikających z 3 zadań projektu:
 1. Zadanie 2 – prace rozwojowe: Opracowanie merytoryczne pakietów szkoleniowych wybranych e-zawodów

Efektem końcowym zadania ma być pakiet szkoleń e-zawodów VR dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi wykorzystujących nowe technologie VR. Opracowanie zawartości merytorycznych 8 scenariuszy e-zawodów będzie uwzględniać zarówno wymagania formalne zawodu, kwalifikacje zawodowe twardych, jak i kompetencje miękkich. Dojdzie do kreatywnego opracowania know how z wykorzystaniem VR/AR i interaktywnych filmów i animacji. Wobec powyższego wymagane jest przeprowadzenie poniższych badań (badań ilościowych (ankietowych oraz jakościowych (kwestionariuszowych) niezbędnych do dostarczenia know how do merytorycznej zawartości 8 scenariuszy e-zawodów z uwzględnieniem specyfiki osób z niepełnosprawnościami).

1. Badania ilościowe (ankietowe):

a) na n= 30 osób z niepełnosprawnościami dla każdego z 8 e-zawodów

2. Badania jakościowe

a) n=210 wywiadów pogłębionych ustrukturalizowanych w celu ustalenia zawartości, zgodnie z metodologią badań jakościowych (75 wywiadów wśród osób z niepełnosprawnościami wrodzonymi, 75 – z niepełnosprawnościami nabytymi 60 – wśród grupy kontrolnej bez niepełnosprawności).

Produkty: Na podstawie w/w wyników badań powstanie osiem scenariuszy zawodów: E-handlowiec, Internetowy doradca turystyczny, E-dietetyk, Specjalista social-media, Pozycjoner stron internetowych, Media Worker, E-PRowiec, wraz z pakietem niezbędnych kompetencji miękkich dla każdego z nich. Ponadto w zadaniu zostaną opracowane także artykuły naukowe.

Kamienie milowe:

 1. Rekomendacje z przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych całego zadania niezbędne do powstania pakietu szkoleniowego e-zawodów i platformy wraz z zestawem aplikacji.
 2. 8 scenariuszy e-zawodów -każdy scenariusz zawierający minimum 50 akcji do wykonania przez użytkownika. Dla każdego scenariusza określone minimum 3 warianty oraz sposób punktacji pozytywnej (za wykonanie poprawnie aktywności) oraz negatywnej (za aktywności negatywne, typu uszkodzenie przedmiotu itp). Scenariusze e-zawodów do wprowadzenia do platformy.
 3. Jedna struktura rekomendacji uwzględniająca specyfikę kolejnych podzadań projektowych w podziale na 2 analizy (240 ankiet, 210 wywiadów).
 • Zadanie 6 – prace rozwojowe – Testowanie i korekta ostatecznych wersji

Proces testowania zestawów szkoleniowych e-zawodów i platformy wraz z aplikacjami obejmować będzie:

1. Przygotowanie i analiza dokumentacji systemów platformy wraz z zestawem aplikacji testujących, pod kątem przeprowadzenia szkoleń

2. Przygotowanie zestawu szkoleń w oparciu o wiedzę specjalistów merytorycznych w dziedzinie:

– nauk społecznych (psychologii, socjologii, nauk o zarządzaniu i jakości),

– technologii informatycznych.

3. Testowanie platformy i aplikacji pod kątem przyjazności dla użytkowania, ergonomii, w zakresie prostoty obsługi interfejsu dla użytkownika.

4. Przekazanie szkoleń wraz z dokumentacją do grupy testującej.

5. Przygotowanie wstępnego szkolenia z obsługi systemu aplikacji dla grupy testującej wraz z instruktażem merytorycznym: procedurą przeprowadzania szkoleń e-zawodów 6. Przeprowadzenie testów wydajnościowych, jakościowych oraz testów bezpieczeństwa aplikacji platformy internetowej.

7. Uzyskanie wytycznych do korekty technologicznej i merytorycznej.

8. Rekomendacje do korekty pakietu diagnostycznego

W celu korekty, przetestowania, usunięcia błędów merytorycznych i technologicznych w opracowanych scenariuszach zostaną przeprowadzone badania taką samą metodą jak w Zadaniu 2. Ich celem będzie pozyskanie zaleceń i rekomendacji sformułowanych przez osoby badane, co pozwoli uzyskać materiał do korekty.

1. Badania ilościowe (ankietowe):

a) na n=240 OzN ruchowymi w celu walidacji pakietów szkoleniowych (zgodnie z metodologią badań społecznych: obliczanie statystyk dla przyrostu kompetencji, efektywności merytorycznej – rekomendacji do korekty pakietu szkoleniowego zarówno pod względem merytorycznym, jak i technologicznym.

2. Badania jakościowe

a) 240 wywiadów pogłębionych ustrukturalizowanych w celu ustalenia zawartości, zgodnie z metodologią badań jakościowych dla n=30 z każdego e-zawodu

Kamienie milowe: 

 1. Otrzymanie wyników testów. Uzyskanie wyników badań badań merytorycznych i technologicznych od grupy testujących (240 ankiet, 240 wywiadów).
 2. Sprawdzenie scenariuszy e-zawodów wprowadzenych do platformy. 8 przetestowanych i poprawionych scenariuszy e-zawodów. Każdy scenariusz zawierający minimum 100 aktywności. Scenariusze zweryfikowane na grupie testowej min. 50 użytkowników i ocenione w skali od 0 do 10 jako 8 lub więcej.
 • Zadanie 9 – prace przedwdrożeniowe Opracowanie dokumentacji prawnej, regulaminów, instrukcji

Celem zadania będzie weryfikacja i opracowanie dokumentacji prawnej gotowego rozwiązania (z uwzględnieniem wymogów RODO), zakupu kodów do korzystania ze szkoleń, opracowania podręczników do aplikacji, instrukcji dla użytkowników.

Ponadto opracowane zostaną znaki towarowe oraz przeanalizowane możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej, a następnie uruchomione odpowiednie procedury nastawione na zastrzeżenie znaków towarowych, dokonanie zgłoszeń know how i patentów – w przypadkach, gdy będzie to możliwe i uzasadnione.

Kamienie milowe: Opracowanie dokumentacji prawnej, instrukcji, regulaminów

Komplet dokumentacji prawnej, obejmującej instrukcje i regulaminy przynajmniej w minimalnym zakresie wymaganym przez przepisy.

III. Wymagania odnośnie wykonawcy: wykształcenie i doświadczenie:

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszelkie podmioty uprawnione do występowania w obrocie prawnym, w tym osoby fizyczne dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z podaniem imion i nazwisk tych osób. Złożenie oferty jest uważane za akceptację warunków zapytania.

Zamawiający wymaga zapewnienia osoby spełniającego następujące warunki łącznie personelu: 

a/ Wykształcenie wyższe (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym)

b/ doświadczenie i kwalifikacje specjalistyczne w ramach 3 obszarów: a) doradca zawodowy lub/i psycholog lub/i zawodoznawca

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawcę dokumentów, według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

VI. Kryteria oceny:

Przyjęto, że każda z zaangażowanych osób (na podstawie umowy zlecenie lub umowy o pracę) będzie pracować średnio 20 godzin w miesiącu. Prosimy o wskazanie w formularzu oferty kwoty wynagrodzeni miesięcznego. Wynagrodzenie powinno być podane w wartościach brutto i obejmować wszelkie koszty oferenta, w tym koszt dojazdu i wszelkie obciążenia podatkowe. 

Okres związania umową zlecenie lub umową o pracę to 16 miesięcy trwania projektu.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać do 6.07.2021 r. do godz. 16:00

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres email: 
biuro@pro-lab.edu.pl (podpisane i skompresowane pliki PDF).

Osoba do kontaktu: Wojciech Biegun pod nr tel. 48 512 82 32 32 w godz. od 8:00 do 10:00.

Katowice, 8.07.2021

Zaproszenie do składania ofert/Zapytanie ofertowe

nr 2/RsL/2021

W związku z realizacją projektu E-ZAWODY – Opracowanie rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem VR pozwalających osobom z niepełnosprawnościami na podniesienie kompetencji zawodowych poprzez realizację prac w przestrzeni wirtualnej”, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej. 

 1. Zamawiający:

Pro-Lab sp. j. 

40-142 Katowice, ul. Modelarska 10  

Tel.: +48 512 82 32 32

e-mail: biuro@pro-lab.edu.pl

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi redakcji wniosków z przeprowadzonych: a) badań ankietowych- ilościowych i b) wywiadów pogłębionych- badań jakościowych w ramach projektu pt: „E-ZAWODY – Opracowanie rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem VR pozwalających osobom z niepełnosprawnościami na podniesienie kompetencji zawodowych poprzez realizację prac w przestrzeni wirtualnej”, realizowanego w ramach konkursu “Rzeczy są dla ludzi” realizowany jest projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr 0056/2020 w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus”
 3. Celem głównym projektu jest umożliwienie i wprowadzenie nowoczesnych narzędzi w zakresie poziomu przygotowania i predyspozycji osoby niepełnosprawnej do poszerzenia swoich kompetencji poprzez ukierunkowanie na nowy zawód z wykorzystaniem narzędzi VR.
 4. Podejmowane działania w ramach projektu to w szczególności:
 5. Przeprowadzenie badań w zakresie stopnia przygotowania do wykonywania konkretnego e-zawodu
 6. Opracowanie serii treningów z wykorzystaniem ćwiczenia kompetencji miękkich:
 7. Komunikacja interpersonalna
 8. Autoprezentacja
 9. Wystąpienia publiczne
 10. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 11. Umiejętności asertywne
 12. Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji
 13. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów
 14. Umiejętności lidersko-menedżerskie
 15. Opracowanie 8 scenariuszy dla e-zawodów składających się z:
 16. Doświadczenia dnia wraz z opisem sekwencji zadań
 17. Treningu danego zawodu na zasadzie tzw. wybranych koszyków zadań, jak należy wykonywać dany zawód. 
 18. Założenia przyjęte we wniosku o dofinasowanie do wyboru e-zawodów są następujące:

E-handlowiec

Handel przenosi się do Internetu, co spotęgowała trwająca sytuacja pandemiczna. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba sklepów internetowych wzrosła o blisko 40%. Badania firm analitycznych i doradczych wskazują także na utrzymujący się trend zwiększania aktywności użytkowników stron social media i w ogóle bytności w sieci. Średni czas pozostawania Polaków w Internecie to ok. 2,4 godziny w 2018r. i 6 godzin i 26 minut! Dziennie w 2020r. – Raport od We are social i Hootsuite – https://jakubbiel.pl/polski-internet-najciekawsze-statystyki/. Przyspieszony przez Covid- 19 trend przeniesieni sprzedaży do sieci, miał przełożenie nie tylko na wzrost liczy sklepów, ale wzrost usług sprzedaży z wykorzystaniem e-handlowców. Jednocześnie, jak wynika z raportu firmy doradczej, wiele firm wciąż ma problem ze skutecznym reagowaniem na zmiany, których oczekują klienci. Mowa o dostosowaniu sprzedaży do cyfrowego świata. Właśnie dlatego jednym z popularnych e-zawodów jest internetowy handlowiec. https://www.umcs.pl/pl/kariera,13188,praca-online-oto-popularne-e-zawody,66099.chtm

Internetowy doradca turystyczny

Ten zawód właściwie od początku swego istnienia miał charakter on Line. W tym zawodzie szczególnie istotne są kompetencje miękkie, oczywiście w połączeniu z wiedzą nt. warunków podróży, bezpieczeństwa wyjazdów, specyfiki kierunku urlopu czy wreszcie samych standardów proponowanych hoteli i ośrodków wypoczynkowych. Doradca turystyczny powinien spośród kompetencji miękkich posiadać/wykształcić umiejętność właściwego doboru oferty do potrzeb klienta.

E-dietetyk

Truizmem wydaje się także przekonywanie, że konsultacje medyczne, czy np. dietetyczne wybieramy online. Podobnie jak w przypadku e-doradcy turystycznego także i tutaj kompetencje miękkie muszą być podparte solidną wiedzą specjalistyczną – dietetyka. W przypadku e- dietetyka szczególnego znaczenia nabiera solidne przygotowanie merytoryczne do zawodu, gdyż jest to profesja z grupy nauk medycznych i nieprawidłowo dobrana dieta może wywołać niepożądane skutki lub wręcz negatywnie odbić się na zdrowiu pacjenta. Ilość osób z nadwagą ciągle jest wysoka, pomimo szeroko promowanego trendu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Szczególnie niebezpieczny jest utrzymujący się trend otyłości wśród dzieci i młodzieży, który może się pogłębić poprzez tzw. naukę zdalną.

Specjalista social media

To e-zawód, który pojawił się wraz z rozwojem mediów społecznościowych. Specjalista social mediów jest rodzajem pracy związanej z reklamą i promocją. Jego zadaniem jest stworzenie pożądanego przez zleceniodawcę wizerunku marki w mediach społecznościowych w sposób autentyczny i nie nachalny. To zdecydowanie praca dla tych którzy sami są użytkownikami i miłośnikami social mediów.

Pozycjoner stron internetowych

Specjaliści SEM i SEO, tworzą jak najlepiej widoczne strony w wyszukiwarkach. Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW, pozycjonowane dla firm: globalne, lokalne, long tail, Google Maps, kampanie Linki, artykuły specjalistyczne, teksty SEO, konsultacje, content marketing Audyty i analiza: SEO, UX, CRO. Klasyczny przykład pracy online.

Grafik komputerowy

Dobrze płatna, wysokospecjalistyczna profesja, wymagająca gruntownego przygotowania merytorycznego i twórczego podejścia do zagadnień, tryb pracy online.

Media Worker

Ten rodzaj e-zawodu wywodzi się z grupy zawodów związanych z marketingiem, reklamą, piar-em i zacięciem dziennikarsko-mediowym. Na pewno wymaga umiejętności komunikacyjnych na poziomie przekazu internetowego (artykuł, opracowanie, analiza, quiz, itp.) Media workerzy czasem pracują dla jednej redakcji, a czasem współpracują z kilkoma. Praca zadaniowa, ale wymagająca znajomości kompetencji miękkich, jakże przydatnych podczas formułowania przekazu do odbiorcy.

E-PRowiec

Obecnie tradycyjne konferencje, spotkania zastępowane są on-line’owymi, co jeszcze bardziej spontęgowała sytuacja pandemii. E-PRowiec jest jednym z e-zawodów, którzy tworzą wirtualny byt przedsiębiorstw. Propozycje innych e-zawodów, do uzupełnienia po zakończeniu projektu: np. Księgowy, który do niedawna kojarzył się z papierową dokumentacją, dzisiaj dzięki rozwojowi elektronicznego obiegu dokumentów na poziomie urząd-obywatel, także przeniósł się do sieci.

 • Rozwiązanie pozwoli na wirtualne doświadczenie pracy w różnych branżach. Symulacje objęte scenariuszami będą dostosowana do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Do wyboru będą kluczowe zawody zidentyfikowane w trakcie badań możliwe do przeniesienia do VR (lista będzie się sukcesywnie zwiększać wraz z działaniem platformy). 
 • Pojedynczy scenariusz e- zawodu będzie się składał z m.in.:
 • materiału edukacyjnego o specyfice danego zawodu,
 • testów badających predyspozycje i zgodność zainteresowań kandydata do pracy w danym zawodzie, uwzględniające cechy osobowości i temperamentu, wiedzy, umiejętności i kompetencji
 • szkolenia dotyczącego kompetencji miękkich, kluczowych w danym zawodzie 
 • Zestaw narzędzi do monitorowania postępu ćwiczeń
 • personalizacja doboru treści z uwzględnieniem typu niepełnosprawności 
 • Finalnie powstanie platforma edukacyjna jako wirtualny system symulujący doświadczenia zawodowe.
 • Scenariusze uwzględniać będą wymagania formalne i nieformalne zawodu
 • Miejsce realizacji zamówienia: redakcja wniosków z badań może być prowadzona w siedzibie konsorcjum projektu (VRTechnology sp. z o. o., z siedzibą Gliwice i/lub Pro-Lab sp. j. z siedzibą w Katowicach) lub/i w trybie pracy zdalnej on-line.
 • Termin realizacji zamówienia: od lipca 2021 do czerwiec 2022, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Zamawiającego. Prace podzielone są na 2 zadania (zgodnie z opisem: zadanie 2 i zadanie 6). Każde zadanie trwa maksymalnie 6 miesięcy, z czego prace badawcze – prowadzenie badań ankietowych i wywiadów pogłębionych trwają około pierwszych 3 miesięcy każdego z zadań a redakcja wniosków z badań nie może przekroczyć czasookresu 1,5 miesiąca od momentu otrzymania bazy danych.
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Redakcja wniosków z badań a) jakościowych i b) ilościowych w ramach zadania nr 2 i zadania nr 6, zgodnie z poniższymi szczegółami:

 1. Zadanie 2 – prace rozwojowe: Opracowanie merytoryczne pakietów szkoleniowych wybranych e-zawodów

Efektem końcowym zadania ma być pakiet szkoleń e-zawodów VR dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi wykorzystujących nowe technologie VR. Opracowanie zawartości merytorycznych 8 scenariuszy e-zawodów będzie uwzględniać zarówno wymagania formalne zawodu, kwalifikacje zawodowe twardych, jak i kompetencje miękkich. Dojdzie do kreatywnego opracowania know how z wykorzystaniem VR/AR i interaktywnych filmów i animacji. Wobec powyższego wymagane jest przeprowadzenie poniższych badań (badań ilościowych (ankietowych oraz jakościowych (kwestionariuszowych) niezbędnych do dostarczenia know how do merytorycznej zawartości 8 scenariuszy e-zawodów z uwzględnieniem specyfiki osób z niepełnosprawnościami).

1. Badania ilościowe (ankietowe):

a) przeprowadzane na próbie n= 30 osób z niepełnosprawnościami dla każdego z 8 e-zawodów opisanych powyżej, czyli sumarycznie 240 badań ankietowych.

2. Badania jakościowe (wywiady ustrukturalizowane):

a) przeprowadzane na próbie n=210 wywiadów pogłębionych ustrukturalizowanych w celu ustalenia zawartości, zgodnie z metodologią badań jakościowych (75 wywiadów wśród osób z niepełnosprawnościami wrodzonymi, 75 wywiadów z osobami z niepełnosprawnościami nabytymi, 60 wywiadów przeprowadzonych wśród grupy kontrolnej bez niepełnosprawności).

Produkty: Na podstawie w/w wyników badań powstanie osiem scenariuszy zawodów: E-handlowiec, Internetowy doradca turystyczny, E-dietetyk, Specjalista social-media, Pozycjoner stron internetowych, Media Worker, E-PRowiec, wraz z pakietem niezbędnych kompetencji miękkich dla każdego z nich. Ponadto w zadaniu zostaną opracowane także artykuły naukowe.

Kamienie milowe:

 1. Rekomendacje z przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych całego zadania niezbędne do są powstania pakietu szkoleniowego e-zawodów i platformy wraz z zestawem aplikacji.
 2. 8 scenariuszy e-zawodów -każdy scenariusz zawierający minimum 50 akcji do wykonania przez użytkownika. Dla każdego scenariusza określone minimum 3 warianty oraz sposób punktacji pozytywnej (za wykonanie poprawnie aktywności) oraz negatywnej (za aktywności negatywne, typu uszkodzenie przedmiotu itp). Scenariusze e-zawodów do wprowadzenia do platformy.
 3. Jedna struktura rekomendacji uwzględniająca specyfikę kolejnych podzadań projektowych w podziale na 2 analizy (240 ankiet, 210 wywiadów).
 • Zadanie 6 – prace rozwojowe – Testowanie i korekta ostatecznych wersji

Proces testowania zestawów szkoleniowych e-zawodów i platformy wraz z aplikacjami obejmować będzie:

1. Przygotowanie i analiza dokumentacji systemów platformy wraz z zestawem aplikacji testujących, pod kątem przeprowadzenia szkoleń

2. Przygotowanie zestawu szkoleń w oparciu o wiedzę specjalistów merytorycznych w dziedzinie:

– nauk społecznych (psychologii, socjologii, nauk o zarządzaniu i jakości),

– technologii informatycznych.

3. Testowanie platformy i aplikacji pod kątem przyjazności dla użytkowania, ergonomii, w zakresie prostoty obsługi interfejsu dla użytkownika.

4. Przekazanie szkoleń wraz z dokumentacją do grupy testującej.

5. Przygotowanie wstępnego szkolenia z obsługi systemu aplikacji dla grupy testującej wraz z instruktażem merytorycznym: procedurą przeprowadzania szkoleń e-zawodów 6. Przeprowadzenie testów wydajnościowych, jakościowych oraz testów bezpieczeństwa aplikacji platformy internetowej.

7. Uzyskanie wytycznych do korekty technologicznej i merytorycznej.

8. Rekomendacje do korekty pakietu diagnostycznego

W celu korekty, przetestowania, usunięcia błędów merytorycznych i technologicznych w opracowanych scenariuszach zostaną przeprowadzone badania taką samą metodą jak w Zadaniu 2. Ich celem będzie pozyskanie zaleceń i rekomendacji sformułowanych przez osoby badane, co pozwoli uzyskać materiał do korekty.

1. Badania ilościowe (ankietowe):

a) przeprowadzone będą na n=240 osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w celu walidacji pakietów szkoleniowych (zgodnie z metodologią badań społecznych: obliczanie statystyk dla przyrostu kompetencji, efektywności merytorycznej – rekomendacji do korekty pakietu szkoleniowego zarówno pod względem merytorycznym, jak i technologicznym.

2. Badania jakościowe (wywiady):

a) 240 wywiadów pogłębionych ustrukturalizowanych w celu ustalenia zawartości, zgodnie z metodologią badań jakościowych dla n=30 z każdego e-zawodu

Kamienie milowe: 

 1. Otrzymanie wyników testów. Uzyskanie wyników badań badań merytorycznych i technologicznych od grupy testujących (240 ankiet, 240 wywiadów).
 2. Sprawdzenie scenariuszy e-zawodów wprowadzenych do platformy. 8 przetestowanych i poprawionych scenariuszy e-zawodów. Każdy scenariusz zawierający minimum 100 aktywności. Scenariusze zweryfikowane na grupie testowej min. 50 użytkowników i ocenione w skali od 0 do 10 jako 8 lub więcej.

Dodatkowe informacje:

 1. ilość kobiet w próbie nie może być mniejsza niż 35%
 2. wiek osób badanych musi zawierać się w przedziale <18 – 65> lat
 3. każde z narzędzi będzie zawierać około 20 itemów tj. pozycji testowych.
 4. Nazwa i kod CPV:  

73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

73110000-6 – Usługi badawcze

79310000-0 – Badania ankietowe

III. Wymagania odnośnie wykonawcy: wykształcenie i doświadczenie:

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszelkie podmioty uprawnione do występowania w obrocie prawnym, w tym osoby fizyczne dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z podaniem imion i nazwisk tych osób. Złożenie oferty jest uważane za akceptację warunków zapytania.

Zamawiający wymaga zapewnienia osoby spełniającego następujące warunki łącznie personelu: 

a/ Wykonawca posiada minimum 1 doświadczenie w analizie wyników badań empirycznych udokumentowanych w minimum 1 artykule.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawcę dokumentów, według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

VI. Kryteria oceny: 100% cena

Prosimy o wskazanie w formularzu oferty kwoty wynagrodzenia za wykonanie redakcji wniosków z badań a) ilościowych i b) jakościowych w zadaniu 2 i zadaniu 6. Wynagrodzenie powinno być podane w wartościach brutto i obejmować wszelkie koszty oferenta, w tym koszt dojazdu i wszelkie obciążenia podatkowe. 

Okres związania umową zlecenie lub umową o pracę to 16 miesięcy trwania projektu.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać do 15.07.2021 r. do godz. 16:00

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres email: 
biuro@pro-lab.edu.pl (podpisane i skompresowane pliki PDF) lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego lub dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego ul. Modelarska 10 w Katowicach.

Osoba do kontaktu: Wojciech Biegun pod nr tel. 48 512 82 32 32 w godz. od 8:00 do 10:00.

Z poważaniem

Wojciech Biegun

Katowice, 12.07.2021

Zaproszenie do składania ofert/Zapytanie ofertowe

nr 3/RsL/2021

W związku z realizacją projektu E-ZAWODY – Opracowanie rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem VR pozwalających osobom z niepełnosprawnościami na podniesienie kompetencji zawodowych poprzez realizację prac w przestrzeni wirtualnej”, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej. 

 1. Zamawiający:

Pro-Lab sp. j. 

40-142 Katowice, ul. Modelarska 10  

Tel.: +48 512 82 32 32

e-mail: biuro@pro-lab.edu.pl

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług badawczych jakościowych i ilościowych w ramach projektu pt: „E-ZAWODY – Opracowanie rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem VR pozwalających osobom z niepełnosprawnościami na podniesienie kompetencji zawodowych poprzez realizację prac w przestrzeni wirtualnej”, realizowanego w ramach konkursu “Rzeczy są dla ludzi” realizowany jest projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr 0056/2020 w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus”
 3. Celem głównym projektu jest umożliwienie i wprowadzenie nowoczesnych narzędzi w zakresie poziomu przygotowania i predyspozycji osoby niepełnosprawnej do poszerzenia swoich kompetencji poprzez ukierunkowanie na nowy zawód z wykorzystaniem narzędzi VR.
 4. Podejmowane działania w ramach projektu to w szczególności:
 5. Przeprowadzenie badań w zakresie stopnia przygotowania do wykonywania konkretnego e-zawodu
 6. Opracowanie serii treningów z wykorzystaniem ćwiczenia kompetencji miękkich:
 7. Komunikacja interpersonalna
 8. Autoprezentacja
 9. Wystąpienia publiczne
 10. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 11. Umiejętności asertywne
 12. Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji
 13. Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów
 14. Umiejętności lidersko-menedżerskie
 15. Opracowanie 8 scenariuszy dla e-zawodów składających się z:
 16. Doświadczenia dnia wraz z opisem sekwencji zadań
 17. Treningu danego zawodu na zasadzie tzw. wybranych koszyków zadań, jak należy wykonywać dany zawód. 
 18. Założenia przyjęte we wniosku o dofinasowanie do wyboru e-zawodów są następujące:

E-handlowiec

Handel przenosi się do Internetu, co spotęgowała trwająca sytuacja pandemiczna. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba sklepów internetowych wzrosła o blisko 40%. Badania firm analitycznych i doradczych wskazują także na utrzymujący się trend zwiększania aktywności użytkowników stron social media i w ogóle bytności w sieci. Średni czas pozostawania Polaków w Internecie to ok. 2,4 godziny w 2018r. i 6 godzin i 26 minut! Dziennie w 2020r. – Raport od We are social i Hootsuite – https://jakubbiel.pl/polski-internet-najciekawsze-statystyki/. Przyspieszony przez Covid- 19 trend przeniesieni sprzedaży do sieci, miał przełożenie nie tylko na wzrost liczy sklepów, ale wzrost usług sprzedaży z wykorzystaniem e-handlowców. Jednocześnie, jak wynika z raportu firmy doradczej, wiele firm wciąż ma problem ze skutecznym reagowaniem na zmiany, których oczekują klienci. Mowa o dostosowaniu sprzedaży do cyfrowego świata. Właśnie dlatego jednym z popularnych e-zawodów jest internetowy handlowiec. https://www.umcs.pl/pl/kariera,13188,praca-online-oto-popularne-e-zawody,66099.chtm

Internetowy doradca turystyczny

Ten zawód właściwie od początku swego istnienia miał charakter on Line. W tym zawodzie szczególnie istotne są kompetencje miękkie, oczywiście w połączeniu z wiedzą nt. warunków podróży, bezpieczeństwa wyjazdów, specyfiki kierunku urlopu czy wreszcie samych standardów proponowanych hoteli i ośrodków wypoczynkowych. Doradca turystyczny powinien spośród kompetencji miękkich posiadać/wykształcić umiejętność właściwego doboru oferty do potrzeb klienta.

E-dietetyk

Truizmem wydaje się także przekonywanie, że konsultacje medyczne, czy np. dietetyczne wybieramy online. Podobnie jak w przypadku e-doradcy turystycznego także i tutaj kompetencje miękkie muszą być podparte solidną wiedzą specjalistyczną – dietetyka. W przypadku e- dietetyka szczególnego znaczenia nabiera solidne przygotowanie merytoryczne do zawodu, gdyż jest to profesja z grupy nauk medycznych i nieprawidłowo dobrana dieta może wywołać niepożądane skutki lub wręcz negatywnie odbić się na zdrowiu pacjenta. Ilość osób z nadwagą ciągle jest wysoka, pomimo szeroko promowanego trendu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Szczególnie niebezpieczny jest utrzymujący się trend otyłości wśród dzieci i młodzieży, który może się pogłębić poprzez tzw. naukę zdalną.

Specjalista social media

To e-zawód, który pojawił się wraz z rozwojem mediów społecznościowych. Specjalista social mediów jest rodzajem pracy związanej z reklamą i promocją. Jego zadaniem jest stworzenie pożądanego przez zleceniodawcę wizerunku marki w mediach społecznościowych w sposób autentyczny i nie nachalny. To zdecydowanie praca dla tych którzy sami są użytkownikami i miłośnikami social mediów.

Pozycjoner stron internetowych

Specjaliści SEM i SEO, tworzą jak najlepiej widoczne strony w wyszukiwarkach. Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW, pozycjonowane dla firm: globalne, lokalne, long tail, Google Maps, kampanie Linki, artykuły specjalistyczne, teksty SEO, konsultacje, content marketing Audyty i analiza: SEO, UX, CRO. Klasyczny przykład pracy online.

Grafik komputerowy

Dobrze płatna, wysokospecjalistyczna profesja, wymagająca gruntownego przygotowania merytorycznego i twórczego podejścia do zagadnień, tryb pracy online.

Media Worker

Ten rodzaj e-zawodu wywodzi się z grupy zawodów związanych z marketingiem, reklamą, piar-em i zacięciem dziennikarsko-mediowym. Na pewno wymaga umiejętności komunikacyjnych na poziomie przekazu internetowego (artykuł, opracowanie, analiza, quiz, itp.) Media workerzy czasem pracują dla jednej redakcji, a czasem współpracują z kilkoma. Praca zadaniowa, ale wymagająca znajomości kompetencji miękkich, jakże przydatnych podczas formułowania przekazu do odbiorcy.

E-PRowiec

Obecnie tradycyjne konferencje, spotkania zastępowane są on-line’owymi, co jeszcze bardziej spontęgowała sytuacja pandemii. E-PRowiec jest jednym z e-zawodów, którzy tworzą wirtualny byt przedsiębiorstw. Propozycje innych e-zawodów, do uzupełnienia po zakończeniu projektu: np. Księgowy, który do niedawna kojarzył się z papierową dokumentacją, dzisiaj dzięki rozwojowi elektronicznego obiegu dokumentów na poziomie urząd-obywatel, także przeniósł się do sieci.

 • Rozwiązanie pozwoli na wirtualne doświadczenie pracy w różnych branżach. Symulacje objęte scenariuszami będą dostosowana do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Do wyboru będą kluczowe zawody zidentyfikowane w trakcie badań możliwe do przeniesienia do VR (lista będzie się sukcesywnie zwiększać wraz z działaniem platformy). 
 • Pojedynczy scenariusz e- zawodu będzie się składał z m.in.:
 • materiału edukacyjnego o specyfice danego zawodu,
 • testów badających predyspozycje i zgodność zainteresowań kandydata do pracy w danym zawodzie, uwzględniające cechy osobowości i temperamentu, wiedzy, umiejętności i kompetencji
 • szkolenia dotyczącego kompetencji miękkich, kluczowych w danym zawodzie 
 • Zestaw narzędzi do monitorowania postępu ćwiczeń
 • personalizacja doboru treści z uwzględnieniem typu niepełnosprawności 
 • Finalnie powstanie platforma edukacyjna jako wirtualny system symulujący doświadczenia zawodowe.
 • Scenariusze uwzględniać będą wymagania formalne i nieformalne zawodu
 • Miejsce realizacji zamówienia: badania mogą być prowadzone na terenie całego kraju w ramach infrastruktury zapewnianej przez Wykonawcę lub/i ograniczone do województwa śląskiego, powiatu Gliwice i Katowice w siedzibie konsorcjum projektu (VRTechnology sp. z o. o., z siedzibą Gliwice i Pro-Lab sp. j. z siedzibą w Katowicach) oraz w trybie pracy zdalnej na zasadach badań prowadzonych on-line.
 • Termin realizacji zamówienia: od lipca 2021 do czerwiec 2022, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Zamawiającego. Prace podzielone są na 2 zadania (zgodnie z opisem: zadanie 2 i zadanie 6). Każde zadanie trwa maksymalnie 6 miesięcy, z czego prace badawcze – prowadzenie badań ankietowych i wywiadów pogłębionych nie może przekroczyć 3 miesięcy.
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych w ramach zadania nr 2 i zadania nr 6, zgodnie z poniższymi szczegółami:

 1. Zadanie 2 – prace rozwojowe: Opracowanie merytoryczne pakietów szkoleniowych wybranych e-zawodów

Efektem końcowym zadania ma być pakiet szkoleń e-zawodów VR dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi wykorzystujących nowe technologie VR. Opracowanie zawartości merytorycznych 8 scenariuszy e-zawodów będzie uwzględniać zarówno wymagania formalne zawodu, kwalifikacje zawodowe twardych, jak i kompetencje miękkich. Dojdzie do kreatywnego opracowania know how z wykorzystaniem VR/AR i interaktywnych filmów i animacji. Wobec powyższego wymagane jest przeprowadzenie poniższych badań (badań ilościowych (ankietowych oraz jakościowych (kwestionariuszowych) niezbędnych do dostarczenia know how do merytorycznej zawartości 8 scenariuszy e-zawodów z uwzględnieniem specyfiki osób z niepełnosprawnościami).

1. Badania ilościowe (ankietowe):

a) przeprowadzane na próbie n= 30 osób z niepełnosprawnościami dla każdego z 8 e-zawodów opisanych powyżej, czyli sumarycznie 240 badań ankietowych.

2. Badania jakościowe (wywiady ustrukturalizowane):

a) przeprowadzane na próbie n=210 wywiadów pogłębionych ustrukturalizowanych w celu ustalenia zawartości, zgodnie z metodologią badań jakościowych (75 wywiadów wśród osób z niepełnosprawnościami wrodzonymi, 75 wywiadów z osobami z niepełnosprawnościami nabytymi, 60 wywiadów przeprowadzonych wśród grupy kontrolnej bez niepełnosprawności).

Produkty: Na podstawie w/w wyników badań powstanie osiem scenariuszy zawodów: E-handlowiec, Internetowy doradca turystyczny, E-dietetyk, Specjalista social-media, Pozycjoner stron internetowych, Media Worker, E-PRowiec, wraz z pakietem niezbędnych kompetencji miękkich dla każdego z nich. Ponadto w zadaniu zostaną opracowane także artykuły naukowe.

Kamienie milowe:

 1. Rekomendacje z przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych całego zadania niezbędne do są powstania pakietu szkoleniowego e-zawodów i platformy wraz z zestawem aplikacji.
 2. 8 scenariuszy e-zawodów -każdy scenariusz zawierający minimum 50 akcji do wykonania przez użytkownika. Dla każdego scenariusza określone minimum 3 warianty oraz sposób punktacji pozytywnej (za wykonanie poprawnie aktywności) oraz negatywnej (za aktywności negatywne, typu uszkodzenie przedmiotu itp). Scenariusze e-zawodów do wprowadzenia do platformy.
 3. Jedna struktura rekomendacji uwzględniająca specyfikę kolejnych podzadań projektowych w podziale na 2 analizy (240 ankiet, 210 wywiadów).
 • Zadanie 6 – prace rozwojowe – Testowanie i korekta ostatecznych wersji

Proces testowania zestawów szkoleniowych e-zawodów i platformy wraz z aplikacjami obejmować będzie:

1. Przygotowanie i analiza dokumentacji systemów platformy wraz z zestawem aplikacji testujących, pod kątem przeprowadzenia szkoleń

2. Przygotowanie zestawu szkoleń w oparciu o wiedzę specjalistów merytorycznych w dziedzinie:

– nauk społecznych (psychologii, socjologii, nauk o zarządzaniu i jakości),

– technologii informatycznych.

3. Testowanie platformy i aplikacji pod kątem przyjazności dla użytkowania, ergonomii, w zakresie prostoty obsługi interfejsu dla użytkownika.

4. Przekazanie szkoleń wraz z dokumentacją do grupy testującej.

5. Przygotowanie wstępnego szkolenia z obsługi systemu aplikacji dla grupy testującej wraz z instruktażem merytorycznym: procedurą przeprowadzania szkoleń e-zawodów 6. Przeprowadzenie testów wydajnościowych, jakościowych oraz testów bezpieczeństwa aplikacji platformy internetowej.

7. Uzyskanie wytycznych do korekty technologicznej i merytorycznej.

8. Rekomendacje do korekty pakietu diagnostycznego

W celu korekty, przetestowania, usunięcia błędów merytorycznych i technologicznych w opracowanych scenariuszach zostaną przeprowadzone badania taką samą metodą jak w Zadaniu 2. Ich celem będzie pozyskanie zaleceń i rekomendacji sformułowanych przez osoby badane, co pozwoli uzyskać materiał do korekty.

1. Badania ilościowe (ankietowe):

a) przeprowadzone będą na n=240 osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w celu walidacji pakietów szkoleniowych (zgodnie z metodologią badań społecznych: obliczanie statystyk dla przyrostu kompetencji, efektywności merytorycznej – rekomendacji do korekty pakietu szkoleniowego zarówno pod względem merytorycznym, jak i technologicznym.

2. Badania jakościowe (wywiady):

a) 240 wywiadów pogłębionych ustrukturalizowanych w celu ustalenia zawartości, zgodnie z metodologią badań jakościowych dla n=30 z każdego e-zawodu

Kamienie milowe: 

 1. Otrzymanie wyników testów. Uzyskanie wyników badań badań merytorycznych i technologicznych od grupy testujących (240 ankiet, 240 wywiadów).
 2. Sprawdzenie scenariuszy e-zawodów wprowadzenych do platformy. 8 przetestowanych i poprawionych scenariuszy e-zawodów. Każdy scenariusz zawierający minimum 100 aktywności. Scenariusze zweryfikowane na grupie testowej min. 50 użytkowników i ocenione w skali od 0 do 10 jako 8 lub więcej.

Dodatkowe informacje:

 1. ilość kobiet w próbie nie może być mniejsza niż 35%
 2. wiek osób badanych musi zawierać się w przedziale <18 – 65> lat
 3. każde z narzędzi będzie zawierać około 20 itemów tj. pozycji testowych.
 4. Nazwa i kod CPV:  

73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

73110000-6 – Usługi badawcze

79310000-0 – Badania ankietowe

III. Wymagania odnośnie wykonawcy: wykształcenie i doświadczenie:

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wszelkie podmioty uprawnione do występowania w obrocie prawnym, w tym osoby fizyczne dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z podaniem imion i nazwisk tych osób. Złożenie oferty jest uważane za akceptację warunków zapytania.

Zamawiający wymaga zapewnienia osoby spełniającego następujące warunki łącznie personelu: 

a/ Wykonawca posiada minimum 1 doświadczenie w przeprowadzeniu badań ankietowych lub/i wywiadów pogłębionych

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawcę dokumentów, według formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

VI. Kryteria oceny: 100% cena

Prosimy o wskazanie w formularzu oferty kwoty wynagrodzenia za wykonanie prac badawczych w zadaniu 2 i zadaniu 6. Wynagrodzenie powinno być podane w wartościach brutto i obejmować wszelkie koszty oferenta, w tym koszt dojazdu i wszelkie obciążenia podatkowe. 

Okres związania umową zlecenie lub umową o pracę to 16 miesięcy trwania projektu.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać do 19.07.2021 r. do godz. 16:00

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan) na adres email: 
biuro@pro-lab.edu.pl (podpisane i skompresowane pliki PDF) lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego lub dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego ul. Modelarska 10 w Katowicach.

Osoba do kontaktu: Wojciech Biegun pod nr tel. 48 512 82 32 32 w godz. od 8:00 do 10:00.

Z poważaniem

Wojciech Biegun

 1. Realizowany obecnie projekt “Future Competence” P-L.02345/2020 01.08.2020-31.12.2020 ma na celu opracowanie narzędzia diagnostycznego z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej, dedykowanego specjalistom HR. Narzędzie służy do analizy poziomów mentalnych pracowników w trakcie procesu automatyzacji linii produkcyjnej. W ramach projektu opracowany jest model zmiany świadomości pracowników, którzy poddawani są zmianom z manualnej, tradycyjnej produkcji i co się z tym wiąże – obsługi maszyn i urządzeń na pracę 4.0. w ramach zautomatyzowanych linii produkcyjnych, przy których wykorzystuje się współpracę człowieka z robotem współpracującym, zwanym potocznie robotem.
 2. Projekt “FutCAS 4.0.” adresowany jest do wszystkich osób chcących zmienić, uzupełnić lub nabyć kwalifikacje potrzebne na nowoczesnym rynku pracy, w tzw. technologiach 4.0. Przykładem takiego zawodu jest drukarz 3D. Wypracowywany jest model przekwalifikowania pracowników wraz z opracowaniem metody kreowania ścieżek karier w zawodach przyszłości.
 3. Projekt “Mobilna psychotechniczna” P-L.023466/2020 01.2020-31.12.2020 ma w swoich działaniach zamiar “odświeżenia” pracowni psychologicznych, w których stosowane są stare, manualne metody diagnozy człowieka. W ramach projektu tworzone są urządzenia i konstrukcje typu kombi do diagnostyki i rozwijania potencjału psychospołecznego, psychofizjologicznego, sensomotorycznego człowieka. Urządzenia są chronione zgłoszeniami patentowymi, użytkowymi.
 4. Projekt “Modele biznesowe 4.0.” P-L.034274/2020 01.2020-08.2020 to cykl usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w których eksperci krajowi i zagraniczni wykonują wyceny wdrożenia technologii 4.0. w przedsiębiorstwach wszystkich branż, a inżynierzy dokonują symulacji wdrożenia danej technologii Przemysłu 4.0.

Kontakt administracyjny: Krystyna Adamczyk

Zapraszamy do współpracy!

Scroll Up